Kövess minket!
Fiókom Mentett termékeim Segítség

Iratkozz fel a PLAYERSROOM hírlevelére és nyerj!”

Nyereményjáték

Részvételi Feltételek

1.  Az Szinga Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 125.)

.; cégjegyzékszám: 13-09-062074; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban NAIH-84718/2015 számon bejelentett adatkezelő), mint a www.playersroom.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője (a továbbiakban: Playersroom vagy Szervező) szolgáltatásának népszerűsítése, valamint felhasználói hírlevél feliratkozási aktivitásának előmozdítása érdekében nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez természetes személy felhasználók számára (a továbbiakban: „Felhasználó vagy Résztvevő”)

2.   A játékban való részvétel feltétele a Playersroom hírlevélre való feliratkozás az űrlap kitöltésével, melyet a neten a www.playersroom.hu/hirlevel oldalon lehet kitölteni és regisztrálni.

3.  A Szervező, a nyereményjátékban résztvevők között egy 100.000,- forint értékű Playersroom Vásárlási utalványt sorsol ki.

 

4.   A Játék 2017. július 24-től augusztus 31-ig tart. (a továbbiakban: „Játékidő”). A Szervező a Játék beszüntetéséről a jelen Szabályzat szerint értesíti a Résztvevőket.

 

5.    A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes. 

6.  A Játékban részt vehet minden magyarországi lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legkésőbb a Játék kezdőnapján (azaz 2017. július 24. napján) 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, aki a Játékidő alatt a playersroom.hu portálon feliratkozik a Playersroom hírlevelére, rendelkezik egy, a Résztvevőhöz tartozó, valós e-mail címmel és a Résztvevőhöz tartozó valós, teljes névvel.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

•    a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. §);

•    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő gazdasági társaságok, jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

7.  A Playersroom általános hírlevelére az alábbi módokon iratkozhat fel a Felhasználó a jelen Részvételi feltételekben (a továbbiakban: Részvételi Feltételek, Játékszabályzat vagy Szabályzat) foglalt adatokat megadva:

-          www.playersroom.hu/hirlevel aloldalon regisztrálva;

 

8.   A Játékban részt vesznek azok a Résztvevők is, akik a feliratkozást mobileszközről viszik véghez.

 

9.  A Playersroom hírlevél-szolgáltatására történő feliratkozás során a Résztvevő által megadott e-mail cím szolgál azonosítóként és esetlegesen kommunikációs csatornaként, így a Játék során a Résztvevő köteles valós, hozzá tartozó e-mail címet megadni. 

10.  Nyeremények, nyertesek:

 

a.   A Nyertest a Szervező e-mailben, az általa a Playersroom hírlevél-szolgáltatására feliratkozás során megadott e-mail címen értesíti, a sorsolást követő 5 (azaz öt) munkanapon belül. Az értesítést a Szervező a sorsolást követően egyszer teszi meg és válaszra 5 munkanapot tart fenn. A Nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti. Amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően (i) a Nyertes kiértesítése, azonosítása vagy személyazonosítása sikertelen, vagy (ii) a Nyereményt a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, vagy (iii) a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és ez a sorsolást követően megállapításra kerül, úgy a Szervező a sorban következő pótnyertest tekinti nyertesnek.

b.    A nyeremény egy Playersroom Vásárlási utalvány 100.000,- forint értékben, amelyet a Szervező 2017.09.01-én sorsol. A vásárlási utalvány a Playersroom üzletekben történő vásárlás során használható fel, a rajta szereplő időpontig.

A Vásárlási utalvány használatának a feltételei a következők:

·   a Vásárlási utalvány kizárólag a Playersroom által forgalmazott termékekre használható fel;

·  a Vásárlási utalvány kizárólag a Playersroom üzletekben használható fel, webáruházas vásárlás esetén nem;

·      a vásárlási utalvány átruházható.

·      egy vásárlási utalvány csak egy vásárlás alkalmával használható fel, kizárólag a rajta szereplő dátumig bezárólag. A vásárlás több terméket is tartalmazhat a jelen Részvételi feltételekben megjelölt termékekből (Playersroom által forgalmazott termékek). Amennyiben a Felhasználó által vásárolt termékek összértéke kisebb, mint a vásárlási utalvány értéke, a Playersroom a különbözetet készpénzben és/vagy egyéb módon nem téríti meg a Felhasználó/Ügyfél számára, a Felhasználó/Ügyfél a különbözetet egy másik vásárlásnál történő fizetésnél nem használhatja fel. Amennyiben a Felhasználó/Ügyfél által választott termékek összértéke nagyobb, mint a vásárlási utalvány értéke, a különbözetet a Felhasználó fizeti meg;

c.   A nyereményt a Nyertes egy általa kiválasztott Playersroom üzletben veheti át. A választott üzletet a Szervező előzetesen leegyezteti a Nyertessel e-mail útján.

d.    A Szervező a Játék ideje alatt egyszer sorsol, 2017.09.01-én. A nyertes nevét a www.playersroom.hu/jatek oldalon teszi közzé.

 

A sorsolás alkalmával a Szervező 1 (azaz egy) nyertest és 2 (azaz kettő) pótnyertest sorsol. A nyertes nyereménye egy Playersroom Vásárlási utalvány 100.000 Ft értékben. A Szervező a Nyertest a Játékidő alatt, a sorsolás napját megelőző napig, a Playersroom általános hírlevél-szolgáltatására feliratkozott Felhasználók közül sorsolja ki.

 

Az sorsolásra 2017. szeptember 01-én kerül sor.

 

A sorsolást követően elsődlegesen a Szervező a Nyertes Résztvevőt a feliratkozás során megadott e-mail cím alapján azonosítja.

Abban az esetben, ha a Résztvevő a Játék ideje alatt leiratkozott a Playersroom hírlevél szolgáltatásról, a továbbiakban nem vehet részt a Játékban.

Amennyiben a Résztvevő újra feliratkozott a Playersroom általános hírlevelére, a Játékban, így a sorsolásokon újból részt vehet.

 

e.      A nyeremény készpénzre nem váltható; 

11. A Résztvevő elfogadja, hogy a Játék során kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem él.

12. A Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nyertességének ténye, így az általa a hírlevél-feliratkozáskor megadott név és/vagy e-mail cím nyilvánosságra kerüljön, így azt a Szervező a Playersroom Facebook vagy Instagram közösségi oldalán közzétegye.

13. A Nyertes a Játékban való részvételével elfogadja, hogy azonosítása az általa megadott adatok és személyazonosító okmányaiban szereplő adatok egybevetése alapján történik, az őt megillető nyeremény átvételét megelőzően, annak egyik feltételeként. A nyeremény átvételének további feltételeiként a Szervező esetlegesen további adatok/dokumentumok megküldését, illetve bemutatását igényelheti, vagy az átvételt/nyeremény igénybe vételét személyes közreműködéshez, megjelenéshez kötheti. A nyeremény akkor kerülhet átadásra, ha a Nyertes valós, hozzá köthető adatokat ad meg.

14. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli. A Szervező ezt meghaladó költségviselésre (különösen, de nem kizárólagosan utazási költségek megtérítése, szállásdíj) nem kötelezhető.

15. A nyereménnyel, vagy a Játék menetével kapcsolatosan az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés, vagy a playersroom.hu oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Játék tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

16.  A nyereményre való jogosultság nem ruházható át.

17. A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Résztvevő, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és /vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat.

18. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi Feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen Részvételi Feltételek valamely kérdést nem szabályoznak, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az irányadó jogszabály mindvégig: 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) illetve a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)

Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket – azok bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, abból kizárásra kerül. Az általános Playersroom hírlevél-szolgáltatására történő feliratkozás érvényességének kérdése a Szervező döntése, amely véglegesnek tekintendő, az ellen a Részvevő kifogással nem élhet.

A Résztvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg elrendezni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság jár el.

 19.       Személyes adatok kezelése:

a.       A Résztvevő a jelen Játékban való részvétellel, azaz a Playersroom hírlevél-szolgáltatására történt feliratkozással elfogadja, hogy az általa a Playersroom hírlevél-szolgáltatására történt feliratkozáskor megadott személyes adatait a Szervező kezeli és azokat a Szervező marketing célra felhasználhatja;

b.      a Résztvevő a Playersroom által küldött hírlevélről saját döntése alapján bármikor leiratkozhat a Playersroom által küldött hírlevél alján található linkre kattintva;

c.       A Szervező a Résztvevők által a jelen Kampány során megadott személyes adatok kezelését saját Adatkezelési Szabályzata (elérhető: http://www. playersroom.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat) és a 2013. évi V. törvény ( Polgári Törvénykönyv) illetve a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) alapján végzi, biztosítva a Résztvevők számára az e törvény által előírt jogokat;

20. A felelősség kizárása:

A jelentkezés hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervező nem ellenőrzi, illetve nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

21. Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

A Szabályzat elérhető a www.playersroom.hu/jatekszabaly webcímen.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a jatek@playersroom.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta

22. A Kampánnyal kapcsolatban felvilágosítás kérés valamint panasz megtétele a szervezők részére a jatek@playersroom.hu e-mail címre e-mail útján küldhető és küldendő.

23. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Kampány bármikor, indokolás nélkül történő felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a playersroom.hu/jatek erre szolgáló felületén értesítheti az Ügyfeleket/Felhasználókat.

24. A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

25.  „Adatkezelés

A játékos azzal, hogy feliratkozik a hírlevélre, elfogadja a Playersroom Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát. A Játékos személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési szabályzat, valamint jelen pont rendelkezései irányadók.

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a Playersroom nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési szabályzat 5. pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

a.   a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, cím, nem) – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;

b.    a nyertes Játékos(ok) név - és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékost megillető adatkezelési igényekről, és egyéb, a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési szabályzata rendelkezik.Budapest, 2017. július. 24.

az „Iratkozz fel a PLAYERSROOM hírlevelére és nyerj!”

Kampány szervezője

Szinga Sport Kft.

playersroom.hu

Minden jog fenntartva!