Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.playersroom.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.          


2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme és születési dátuma a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak.

 

Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.playersroom.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme és születési dátuma) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: [email protected]; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Szolgáltató a Club kártya keretében, annak érvényességi idejére, illetve külön, törlési kérelem nélkül ezt követően is kezeli az Ügyfél adatait annak érdekében, hogy ösztönözze az Ügyfél törzsvásárlóvá válását, és hogy a megadott elérhetőségeken minél egyszerűbben értesíthese az akciókról. Az adatokat Szolgáltató munkatársai kezelik. Az Ügyfél 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően gyakorolhata az információs önrendelkezési joghoz és az információszabadsághoz fűződő jogait.

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
14. Adatfeldolgozók igénybevétele
Marketing szolgáltatást nyújtó partnerek és harmadik felek:

15. Levelezési szolgáltató:

Maileon Digital Kft.

Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. 
 
 
Nyereményjáték adatkezelési szabályzata
 
 

1. A regisztrált játékosok személyes adatait a játék szervezője kezeli (Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-370331.adószám: 10318102-2-44; e-mail cím: [email protected] képviseli: Gém Zoltán ügyvezető; a továbbiakban: „Szervező”). Valamennyi személyes adat kizárólagos kezelője a Szervező. A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette: NAIH-84718/2015.

A Szervező kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli, akik a Játékszabályzatban meghatározott játékban regisztráltak, és akik a regisztráció során a Játékszabályzatot és jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadták.

A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játékszabályzatot, és jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

 

2. Jelen Adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) kizárólag a játék során felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, és nem terjed ki a Szervező egyéb adatkezeléseire.

A Játékosok személyes adatainak kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. A személyes adatok kezelésére Magyarország és az Európai Unió jogszabályai az irányadók, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve „a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”, valamint a májustól 25-től hatályba lépő GDPR irányelvek.

 

3. A Játékos a regisztrációval elfogadja a Játékszabályzatot, és a jelen Szabályzatot. A regisztrációval és a szabályzatok elfogadásával a Játékos hozzájárul személyes adatainak a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül.

Figyelemmel arra, hogy a részvétel teljesen önkéntes, és a Játékosok a nyereményekre anélkül válnak jogosulttá, hogy a Szervező részére bármely tétet fizetnének, a Szervező az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást a részvétel feltételéül szabja. A játékosok a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.

 

4. A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az adatkezelés célja elsősorban a nyereményjáték lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremény átadása. Az adatkezelés célja ezen túlmenően reklámozási, piac- és közvélemény-kutatási tevékenység, a játékos által megadott adatok felhasználásával.

A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

 

5. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi.

 

6. A regisztráció során a játékos megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges, a regisztrációs űrlapon meghatározott adatait (név, e-mail cím, cím, születési dátum, irányítószám, instagram fiók azonosító). Az adatkezelés célja: a Játékosok azonosítása, kapcsolattartás, reklámozás, kutatás.

Amennyiben a Játékos nyer, köteles megadni a Szervező részére mindazon adatokat, amelyek szükségesek a nyeremény megszerzéséhez, így különösen a nyeremény nyerteshez való eljuttatásához, az adókötelezettségek teljesítéséhez (pontos cím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, bankszámlaszám). Amennyiben a Játékos a kért adatokat nem adja meg, a Szervező jogosult a nyeremény átadását megtagadni. Az adatkezelés célja a nyertes játékosok esetében a nyeremény átadása, adókötelezettség teljesítése.

Az ajánlott személyek esetében az adatkezelés a játék promócióját szolgálja, az ajánlott személyeknek a Szervező egy, a játékról szóló levelet küld.

 

7. A Szervező jogosult arra, hogy a játékos megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A regisztrációval a játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező weboldalainak használata, a játékban való részvétel során keletkezett adatokat a Szervező reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a Játékosok számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.

A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a játékosok ilyen célú megkeresésére.

 

8. A Weboldal látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti a Játékos számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzen el.

 

9. A Szervező a megadott adatokat nem törli a játék végeztével, az adatokat a későbbiekben is kezeli és felhasználja, a jelen szabályzatban leírtaknak megfelelően meghatározott célokra.

A Szervező a megadott adatokat törli, ha:

A Játékos kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). A Játékos erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A Szervező a Játékos kérése esetén sem törli a személyes adatokat, ha az adatok kezelését jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi (így pl. adókötelezettséggel kapcsolatos adatok). A Szervező ebben az esetben a törlés megtagadásának jogalapjáról a Játékost tájékoztatja.

Amennyiben a Szervező és a Játékos között jogviszony jön létre, és a személyes adatok kezelése szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez (pl. igények érvényesítése, jogviták kezelése), a Szervező törlési kérelem esetén is kezeli a szükséges személyes adatokat, az Infotv. 6. § (5) bek. alapján.

Amennyiben a Szervező a Játékost a játékból kizárja, törlési kérelem esetén is kezeli azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli regisztráció megakadályozásához. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.

 

10. A játékosnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett játékos tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

11. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

12. A játékosok a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

 

13. A Szervező a személyes adatokat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja.

 

14. A játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A játékos a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.

 

 2020.09.29.
 
 
 
Kövess minket!
Fiókom Mentett termékeim Segítség
Adidas +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 4 36 22 cm
4 4,5 36,7 22,5 cm
4,5 5 37,3 23 cm
5 5,5 38 23,5 cm
5,5 6 38,7 24 cm
6 6,5 39,3 24,5 cm
6,5 7 40 25 cm
7 7,5 40,7 25,5 cm
7,5 8 41,3 26 cm
8 8,5 42 26,5 cm
8,5 9 42,7 27 cm
9 9,5 43,3 27,5 cm
9,5 10 44 28 cm
10 10,5 44,7 28,5 cm
10,5 11 45,3 29 cm
11 11,5 46 29,5 cm
11,5 12 46,7 30 cm
12 12,5 47,3 30,5 cm
12,5 13 48 31 cm
13 13,5 48,7 31,5 cm
13,5 14 49,3 32 cm
14 14,5 50 32,5 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 5 36 22 cm
4 5,5 36,7 22,5 cm
4,5 6 37,3 23 cm
5 6,5 38 23,5 cm
5,5 7 38,7 24 cm
6 7,5 39,3 24,5 cm
6,5 8 40 25 cm
7 8,5 40,7 25,5 cm
7,5 9 41,3 26 cm
8 9,5 42 26,5 cm
8,5 10 42,7 27 cm
9 10,5 43,3 27,5 cm
9,5 11 44 28 cm
10 11,5 44,7 28,5 cm
10,5 12 45,3 29 cm
11 12,5 46 29,5 cm
11,5 13 46,7 30 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
10 10,5 28 16,5 cm
10,5 11 28 1/2 17 cm
11 11,5 29 17,5 cm
11,5 12 30 18 cm
12 12,5 30 1/2 18,5 cm
12,5 13 31 19 cm
13 13,5 31 1/2 20 cm
13,5 1 32 20,5 cm
1 1,5 33 21 cm
1,5 2 33 1/2 21,5 cm
2 2,5 34 22 cm
2,5 3 35 22,5 cm
3 3,5 35 1/2 22,5 cm
3,5 4 36 23 cm
4 4,5 36,7 23 cm
4,5 5 37,3 23,5 cm
5 5,5 38 24 cm
5,5 6 38,7 24,5 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
1 1 - -
1 2 - -
2 3 - -
3 4 19 12 cm
4 5 20 -
5 5,5 21 -
5,5 6 22 13 cm
6 6,5 23 14 cm
6,5 7 23 1/2 14,5 cm
7 7,5 24 -
7,5 8 25 15 cm
8 8,5 25 1/2 15,5 cm
8,5 9 26 -
9 9,5 26 1/2 16 cm
9,5 10 27 16,5 cm
Asics +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
3 4 36 22,5 cm
3,5 4,5 37 23 cm
4 5 37 1/2 23,5 cm
4,5 5,5 38 24 cm
5 6 39 24,5 cm
5,5 6,5 39 1/2 25 cm
6 7 40 -
6,5 7,5 40 1/2 25,5 cm
7 8 41 1/2 26 cm
7,5 8,5 42 26,5 cm
8 9 42 1/2 27 cm
8,5 9,5 43 1/2 27,5 cm
9 10 44 28 cm
9,5 10,5 44 1/2 -
10 11 45 28,5 cm
10,5 11,5 46 29 cm
11 12 46 1/2 29,5 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 5,5 36 22,5 cm
4 6 37 23 cm
4,5 6,5 37 1/2 23,5 cm
5 7 38 24 cm
5,5 7,5 39 24,5 cm
6 8 39 1/2 25 cm
6,5 8,5 40 -
7 9 40 1/2 25,5 cm
7,5 9,5 41 1/2 26 cm
8 10 42 26,5 cm
8,5 10,5 42 1/2 27 cm
9 11 43 1/2 27,5 cm
9,5 11,5 44 28 cm
10 12 44 1/2 -

Gyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
- K10 27 17 cm
- K11 28 1/2 17,5 cm
- K12 30 18,5 cm
- K13 31 1/2 19,5 cm
- 1 32 1/2 20 cm
- 1,5 33 20,5 cm
- 2 33 1/2 21 cm
- 2,5 34 1/2 21,5 cm
- 3 35 22 cm
- 3,5 35 1/2 -
- 4 36 22,5 cm
- 4,5 37 23 cm
- 5 37 1/2 23,5 cm
- 5,5 38 24 cm
- 6 39 24,5 cm
- 6,5 39 1/2 25 cm
- 7 40 -
Converse +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
3 3 35 22 cm
3,5 3,5 36 22,5 cm
4 4 36 1/2 23 cm
4,5 4,5 37 23,5 cm
5 5 37 1/2 24 cm
5,5 5,5 38 24,5 cm
6 6 39 24,5 cm
6,5 6,5 39 1/2 25 cm
7 7 40 25,5 cm
7,5 7,5 41 26 cm
8 8 41 1/2 26,5 cm
8,5 8,5 42 27 cm
9 9 42 1/2 27,5 cm
9,5 9,5 43 28 cm
10 10 44 28,5 cm
10,5 10,5 44 1/2 29 cm
11 11 45 29,5 cm
11,5 11,5 46 30 cm
12 12 46 1/2 30,5 cm
13 13 48 31,5 cm
14 14 49 32 cm
15 15 50 33 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3 5 35 22 cm
3,5 5,5 36 22,5 cm
4 6 36 1/2 23 cm
4,5 6,5 37 23,5 cm
5 7 37 1/2 24 cm
5,5 7,5 38 24,5 cm
6 8 39 24,5 cm
6,5 8,5 39 1/2 25 cm
7 9 40 25,5 cm
7,5 9,5 41 26 cm
8 10 41 1/2 26,5 cm
8,5 10,5 42 27 cm
9 11 42 1/2 27,5 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
10 10,5 27 17 cm
10,5 11 28 17 cm
11 11,5 28 1/2 17,5 cm
11,5 12 29 18 cm
12 12,5 30 18,5 cm
12,5 13 31 19 cm
13 13,5 31 1/2 19 cm
13,5 1 32 19,5 cm
1 1,5 33 20 cm
1,5 2 33 1/2 20,5 cm
2 2,5 34 21 cm
2,5 3 35 21,5 cm
3 3,5 35 1/2 21,5 cm
3,5 4 36 22 cm
4 4,5 37 22,5 cm
4,5 5 37 1/2 23 cm
5 5,5 38 23,5 cm
5,5 6 38 1/2 24 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
1 1 17 10 cm
2 2 18 10 cm
2,5 2,5 18 1/2 10,5 cm
3 3 19 11 cm
3,5 3,5 19 1/2 11 cm
4 4 20 11,5 cm
4,5 4,5 20 1/2 12 cm
5 5 21 12,5 cm
5,5 5,5 21 1/2 13 cm
6 6 22 13 cm
6,5 6,5 22 1/2 13,5 cm
7 7 23 14 cm
7,5 7,5 23 1/2 14,5 cm
8 8 24 15 cm
8,5 8,5 24 1/2 15 cm
9 9 25 15,5 cm
9,5 9,5 25 1/2 16 cm
10 10 26 16,5 cm
Dorko +

Férfi/Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 5 36 23 cm
4 5,5 36 2/3 23 cm
4,5 6 37 1/3 23,5 cm
5 6,5 38 24 cm
5,5 7 38 2/3 24,5 cm
6 7,5 39 1/3 25 cm
6,5 8 40 25,5 cm
7 8,5 40 2/3 25,5 cm
7,5 9 41 1/3 26 cm
8 9,5 42 26,5 cm
8,5 10 42 2/3 26,5 cm
9 10,5 43 1/3 27,5 cm
9,5 11 44 28 cm
10 11,5 44 2/3 28,5 cm
10,5 12 45 1/3 28,5 cm
11 12,5 46 29 cm
11,5 13 46 2/3 29,5 cm
12 13,5 47 1/3 30 cm
12,5 14 48 30,5 cm
13 14,5 48 2/3 31 cm
13,5 15 49 1/3 31 cm
14 15,5 50 31,5 cm
EmporioArmani +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
14 15 48 33 cm
14,5 15,5 48 1/2 33,5 cm
3 4 37 22 cm
3,5 4,5 37 1/2 22,5 cm
4 5 38 23 cm
4,5 5,5 38 1/2 23,5 cm
5 6 39 24 cm
5,5 6,5 39 1/2 24,5 cm
6 7 40 25 cm
6,5 7,5 40 1/2 25,5 cm
7 8 41 26 cm
7,5 8,5 41 1/2 26,5 cm
8 9 42 27 cm
8,5 9,5 42 1/2 27,5 cm
9 10 43 28 cm
9,5 10,5 43 1/2 28,5 cm
10 11 44 29 cm
10,5 11,5 44 1/2 29,5 cm
11 12 45 30 cm
11,5 12,5 45 1/2 30,5 cm
12 13 46 31 cm
12,5 13,5 46 1/2 31,5 cm
13 14 47 32 cm
13,5 14,5 47 1/2 32,5 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
0.5C 1,5 15 10 cm
1C 2 16 10,3 cm
1.5C 2,5 17 10,7 cm
2C 3 18 11 cm
3C 3,5 19 11,5 cm
3.5C 4 20 12,2 cm
4.5C 5 21 13 cm
5C 5,5 22 13,5 cm
6C 6,5 23 14 cm
7C 7,5 24 14,8 cm
8C 8,5 25 15,5 cm
8.5C 9 26 16 cm
9.5C 10 27 16,8 cm
10C 10,5 28 17,4 cm
11C 11,5 29 18 cm
12C 12,5 30 18,7 cm
12.5C 13 31 19,5 cm
13.5C 1 32 20 cm
1Y 1,5 33 20,8 cm
2Y 2,5 34 21,5 cm
2.5Y 3 35 22 cm
3.5Y 4 36 22,7 cm
4.5Y 5 37 23,4 cm
5Y 5,5 38 24 cm
6Y 6,5 39 24,7 cm
6.5Y 7 40 25,4 cm
7Y 7,5 41 26 cm
7.5Y 8 42 26,5 cm

Gyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
1 4 34 21 cm
1,5 4,5 34 1/2 21,5 cm
2 5 35 22 cm
2,5 5,5 35 1/2 22,5 cm
3 6 36 23 cm
3,5 6,5 36 1/2 23,3 cm
4 7 37 24 cm
4,5 7,5 37 1/2 24,3 cm
5 8 38 24,8 cm
5,5 8,5 38 1/2 25 cm
6 9 39 25,3 cm
6,5 9,5 39 1/2 25,8 cm
Fila +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 4 36 22 cm
4 4,5 36 22,5 cm
4,5 5 37 23 cm
5 5,5 38 23,5 cm
5,5 6 38 -
6 6,5 39 24 cm
6,5 7 40 24,5 cm
7 7,5 40 25 cm
7,5 8 41 25,5 cm
8 8,5 42 26 cm
8,5 9 42 26,5 cm
9 9,5 43 27 cm
9,5 10 44 27,5 cm
10 10,5 44 28 cm
10,5 11 45 28,5 cm
11 11,5 46 29 cm
11,5 12 46 29,5 cm
12 12,5 47 30 cm
12,5 13 47 30,5 cm
13 13,5 48 31 cm
13,5 14 48 31,5 cm
14 14,5 49 32 cm
14,5 15 49 32,5 cm
15 16 50 33 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
1 2,5 33 20 cm
1,5 3 33 -
2 3,5 34 20,5 cm
2,5 4 35 21 cm
3 4,5 35 21,5 cm
3,5 5 36 22 cm
4 5,5 36 22,5 cm
4,5 6 37 23 cm
5 6,5 38 23,5 cm
5,5 7 38 -
6 7,5 39 24 cm
6,5 8 40 24,5 cm
7 8,5 40 25 cm
7,5 9 41 25,5 cm
8 9,5 42 26 cm
8,5 10 42 26,5 cm
9 10,5 43 27 cm
9,5 11 44 27,5 cm
10 11,5 44 28 cm

Gyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
1K - 17 9 cm
2K - 18 9,5 cm
3K - 19 10,5 cm
4K - 20 11,5 cm
5K - 21 12 cm
5.5K - 22 12,5 cm
6K - 23 13 cm
6.5K - 23 13,5 cm
7K - 24 14 cm
7.5K 8K 25 14,5 cm
8K 8.5K 25 15 cm
8.5K 9K 26 14,5 cm
9K 9.5K 26 15 cm
9.5K 10K 27 15,5 cm
10K 10.5K 28 16 cm
10.5K 11K 28 16,5 cm
11K 11.5K 29 17 cm
11.5K 12K 30 17,5 cm
12K 12.5K 30 18 cm
12.5k 13K 31 18,5 cm
13K 13.5K 31 19 cm
13.5K 1M/2W 32 19,5 cm
Kincsem +

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
- - 36 23,4-23,9 cm
- - 37 24,1-24,5 cm
- - 38 24,8-25,2 cm
- - 39 25,4-25,9 cm
- - 40 26,1-26,5 cm
- - 41 26,8-27,2 cm
LecoqSportif +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
5,5 6,5 39 25 cm
6 7,5 40 25,5 cm
7 8,5 41 26 cm
8 9 42 27 cm
9 10 43 27,7 cm
10 10,5 44 28 cm
10,5 11,5 45 29 cm
11 12 46 29,9 cm
12 13 47 30 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3 5,5 36 23 cm
4 6 37 23,5 cm
5 7 38 24 cm
5,5 7,5 39 25 cm
6 8,5 40 25,5 cm
7 9,5 41 26 cm
8 10 42 27 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
12 12,5 31 19,5 cm
13 1 32 20 cm
1 2 33 21 cm
1,5 2,5 34 21,5 cm
2 3,5 35 22 cm
3 4,5 36 23 cm
4 5 37 23,5 cm
5 6 38 24 cm
5,5 6,5 39 25 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
4,5 5 21 13 cm
5 5,5 22 13,5 cm
6 6,5 23 14 cm
7 7,5 24 15 cm
7,5 8 25 15,5 cm
8 9 26 16 cm
9 9,5 27 17 cm
9,5 10,5 28 17,5 cm
10 11 29 18 cm
11 12 30 19 cm
Levis +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
4 5 36 23 cm
4,5 5,5 37 23,5 cm
5 6 38 24 cm
5,5 6,5 38 1/2 -
6 7 39 24,5 cm
6,5 7,5 40 25 cm
7 8 40 1/2 -
7,5 8,5 41 25,5 cm
8 9 42 26 cm
8,5 9,5 42 1/2 -
9 10 43 26,5 cm
9,5 10,5 43 1/2 -
10 11 44 27 cm
10,5 11,5 45 27,5 cm
11 12 46 28 cm
11,5 12,5 46 1/2 -
12 13 47 28,5 cm
12,5 13,5 47 1/2 -
13 14 48 29 cm
14 15 49 29,5 cm
15 16 50 30 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 5 36 23 cm
4 5,5 36 1/2 -
4,5 6 37 23,5 cm
5 6,5 38 24 cm
5,5 7 38 1/2 -
6 7,5 39 24,5 cm
6,5 8 40 25 cm
7 8,5 40 1/2 -
7,5 9 41 25,5 cm
8 9,5 42 26 cm
8,5 10 42 1/2 -
9 10,5 43 26,5 cm
9,5 11 44 27 cm
10 11,5 44 1/2 -
10,5 12 45 27,5 cm
11,5 13 46 28 cm
New Ballance +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 4 36 22 cm
4 4,5 37 22,5 cm
4,5 5 37 1/2 23 cm
5 5,5 38 23,5 cm
5,5 6 38 1/2 24 cm
6 6,5 39 1/2 24,5 cm
6,5 7 40 25 cm
7 7,5 40 1/2 25,5 cm
7,5 8 41 1/2 26 cm
8 8,5 42 26,5 cm
8,5 9 42 1/2 27 cm
9 9,5 43 27,5 cm
9,5 10 44 28 cm
10 10,5 44 1/2 28,5 cm
10,5 11 45 29 cm
11 11,5 45 1/2 29,5 cm
11,5 12 46 1/2 30 cm
12 12,5 47 30,5 cm
12,5 13 47 1/2 31 cm
13,5 14 49 32 cm
14,5 15 50 33 cm
15,5 16 51 34 cm
16,5 17 52 35 cm
17,5 18 53 36 cm
18,5 19 54 37 cm
19,5 20 55 38 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
11,5 13,5 46 30,5 cm
12 14 46 1/2 31 cm
13 15 48 32 cm
1 3 33 20 cm
1,5 3,5 33 1/2 20,5 cm
2 4 34 21 cm
2,5 4,5 34 1/2 21,5 cm
3 5 35 22 cm
3,5 5,5 36 22,5 cm
4 6 36 1/2 23 cm
4,5 6,5 37 23,5 cm
5 7 37 1/2 24 cm
5,5 7,5 38 24,5 cm
6 8 39 25 cm
6,5 8,5 40 25,5 cm
7 9 40 1/2 26 cm
7,5 9,5 41 26,5 cm
8 10 41 1/2 27 cm
8,5 10,5 42 1/2 27,5 cm
9 11 43 28 cm
9,5 11,5 43 1/2 28,5 cm
10 12 44 29 cm
10,5 12,5 45 29,5 cm
11 13 45 1/2 30 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
10 10,5 28 -
10,5 11 28 1/2 17 cm
11 11,5 29 -
11,5 12 30 18 cm
12 12,5 30 1/2 -
12,5 13 31 19 cm
13 13,5 32 -
13,5 1 32 1/2 -
1 1,5 33 20 cm
1,5 2 33 1/2 -
2 2,5 34 1/2 21 cm
2,5 3 35 -
3 3,5 35 1/2 21,5 cm
3,5 4 36 22 cm
4 4,5 37 22,5 cm
4,5 5 37 1/2 23 cm
5 5,5 38 23,5 cm
5,5 6 38 1/2 24 cm
6 6,5 39 24,5 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
4,5 5 21 13 cm
5 5,5 22 13,5 cm
6 6,5 23 14 cm
7 7,5 24 15 cm
7,5 8 25 15,5 cm
8 9 26 16 cm
9 9,5 27 17 cm
9,5 10,5 28 17,5 cm
10 11 29 18 cm
11 12 30 19 cm
0,5 1 16 -
1 1,5 16 1/2 -
1,5 2 17 -
2 2,5 18 -
2,5 3 18 1/2 -
3 3,5 19 -
3,5 4 20 -
4 4,5 20 1/2 -
4,5 5 21 -
5 5,5 21 1/2 -
5,5 6 22 1/2 -
6 6,5 23 -
6,5 7 23 1/2 -
7 7,5 24 -
7,5 8 25 -
8 8,5 25 1/2 15 cm
8,5 9 26 -
9 9,5 26 1/2 16 cm
9,5 10 27 1/2 -
Nike +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
5,5 6 38 1/2 23,7 cm
6 6,5 39 24,1 cm
6 7 40 24,5 cm
6,5 7,5 40 1/2 25 cm
7 8 41 25,4 cm
7,5 8,5 42 25,8 cm
8 9 42 1/2 26,2 cm
8,5 9,5 43 26,7 cm
9 10 44 27,1 cm
9,5 10,5 44 1/2 27,5 cm
10 11 45 27,9 cm
10,5 11,5 45 1/2 28,3 cm
11 12 46 28,8 cm
11,5 12,5 47 29,2 cm
12 13 47 1/2 29,6 cm
12,5 13,5 48 30 cm
13 14 48 1/2 30,5 cm
14 15 49 1/2 31,3 cm
15 16 50 1/2 32,2 cm
16 17 51 1/2 33 cm
17 18 52 1/2 33,9 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
2,5 5 35 1/2 22 cm
3 5,5 36 22,4 cm
3,5 6 36 1/2 22,9 cm
4 6,5 37 1/2 23,3 cm
4,5 7 38 23,7 cm
5 7,5 38 1/2 24,1 cm
5,5 8 39 24,5 cm
6 8,5 40 25 cm
6,5 9 40 1/2 25,4 cm
7 9,5 41 25,8 cm
7,5 10 42 26,2 cm
8 10,5 42 1/2 26,7 cm
8,5 11 43 27,1 cm
9 11,5 44 27,5 cm
9,5 12 44 1/2 27,9 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
13,5 1Y 32 20,1 cm
1 1.5Y 33 20,4 cm
1,5 2Y 33 1/2 20,8 cm
2 2.5Y 34 21,2 cm
2,5 3Y 35 21,6 cm
3 3.5Y 35 1/2 21,9 cm
3,5 4Y 36 22,3 cm
4 4.5Y 36 1/2 22,7 cm
4,5 5Y 37 1/2 23,1 cm
5 5.5Y 38 23,4 cm
5,5 6Y 38 1/2 23,8 cm
6 6.5Y 39 24,2 cm
6 7Y 40 24,6 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
- 0C 15 8,3 cm
0,5 1C 16 9,1 cm
1,5 2C 17 10 cm
2,5 3C 18 1/2 10,8 cm
3,5 4C 19 1/2 11,6 cm
4,5 5C 21 12,5 cm
5,5 6C 22 13,3 cm
6,5 7C 23 1/2 14,2 cm
7,5 8C 25 15 cm
8,5 9C 26 15,9 cm
9,5 10C 27 16,7 cm
10 10.5C 27 1/2 17,2 cm
10,5 11C 28 17,6 cm
11 11.5C 28 1/2 18 cm
11,5 12C 29 1/2 18,4 cm
12 12.5C 30 18,8 cm
12,5 13C 31 19,3 cm
13 13.5C 31 1/2 19,7 cm
Puma +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
5 6 38 24 cm
5,5 6,5 38 1/2 24,5 cm
6 7 39 25 cm
6,5 7,5 40 25,5 cm
7 8 40 1/2 26 cm
7,5 8,5 41 26,5 cm
8 9 42 27 cm
8,5 9,5 42 1/2 27,5 cm
9 10 43 28 cm
9,5 10,5 44 28,5 cm
10 11 44 1/2 29 cm
10,5 11,5 45 29,5 cm
11 12 46 30 cm
11,5 12,5 46 1/2 30,5 cm
12 13 47 31 cm
13 14 48 1/2 31,5 cm
14 15 49 1/2 32 cm
15 16 51 32,5 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
1,5 4 34 20,5 cm
2 4,5 34 1/2 21 cm
2,5 5 35 21,5 cm
3 5,5 35 1/2 22 cm
3,5 6 36 22,5 cm
4 6,5 37 23 cm
4,5 7 37 1/2 23,5 cm
5 7,5 38 24 cm
5,5 8 38 1/2 24,5 cm
6 8,5 39 25 cm
6,5 9 40 25,5 cm
7 9,5 40 1/2 26 cm
7,5 10 41 26,5 cm
8 10,5 42 27 cm
8,5 11 42 1/2 27,5 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
10 11 28 17 cm
11 12 29 17,5 cm
11,5 12,5 30 18 cm
12 13 31 18,5 cm
13 1 32 19 cm
13,5 1,5 32 1/2 19,5 cm
1 2 33 20 cm
1,5 2,5 34 20,5 cm
2 3 34 1/2 21 cm
2,5 3,5 35 21,5 cm
3 4 35 1/2 22 cm
3,5 4,5 36 22,5 cm
4 5 37 23 cm
4,5 5,5 37 1/2 23,5 cm
5 6 38 24 cm
5,5 6,5 38 1/2 24,5 cm
6 7 39 25 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
2 3 18 9 cm
3 4 19 10 cm
4 5 20 11 cm
4,5 5,5 21 11,5 cm
5 6 22 12 cm
6 7 23 13 cm
7 8 24 14 cm
8 9 25 15 cm
8,5 9,5 26 15,5 cm
9 10 27 16 cm
9,5 10,5 27 16,5 cm
10 11 28 17 cm
10,5 11,5 29 17,5 cm
11 12 30 18 cm
11,5 12,5 30 18,5 cm
12 13 31 19 cm
12,5 13,5 31 19,5 cm
13 1 32 20 cm
13,5 1,5 33 20,5 cm
1 2 33 21 cm
1,5 2,5 34 21,5 cm
2 3 34 22 cm
Reebok +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
10 11 44 1/2 29 cm
10,5 11,5 45 29,5 cm
11 12 45 1/2 30 cm
11,5 12,5 46 30,5 cm
12 13 47 31 cm
12,5 13,5 48 31,5 cm
13 14 48 1/2 32 cm
13,5 14,5 49 32,5 cm
14 15 50 33 cm
6 7 39 25 cm
6,5 7,5 40 25,5 cm
7 8 40 1/2 26 cm
7,5 8,5 41 26,5 cm
8 9 42 27 cm
8,5 9,5 42 1/2 27,5 cm
9 10 43 28 cm
9,5 10,5 44 28,5 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
2,5 5 35 22,098 cm
3 5,5 35 1/2 22,606 cm
3,5 6 36 23,114 cm
4 6,5 37 23,622 cm
4,5 7 37 1/2 23,876 cm
5 7,5 38 24,384 cm
5,5 8 38 1/2 24,892 cm
6 8,5 39 25,4 cm
6,5 9 40 26,162 cm
7 9,5 40 1/2 26,416 cm
7,5 10 41 26,924 cm
8 10,5 42 27,432 cm
8,5 11 42 1/2 27,94 cm
9,5 12 44 28,956 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
10 10,5 27 16,51 cm
10,5 11 27 1/2 17,018 cm
11 11,5 28 17,526 cm
11,5 12 29 18,034 cm
12 12,5 30 18,542 cm
12,5 13 30 1/2 19,05 cm
13 13,5 31 19,558 cm
13,5 1 31 1/2 20,066 cm
1 1,5 32 20,574 cm
1,5 2 32 1/2 21,082 cm
2 2,5 33 21,59 cm
2,5 3 34 22,098 cm
3 3,5 34 1/2 22,606 cm
3,5 4 35 23,114 cm
4 4,5 36 23,622 cm
4,5 5 36 1/2 23,876 cm
5 5,5 37 24,13 cm
5,5 6 38 24,384 cm
6 6,5 38 1/2 24,638 cm
6,5 7 39 24,892 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
0k - 16 7,874 cm
1k 1 17 8,89 cm
2k 2,5 18 9,652 cm
3k 3,5 19 10,668 cm
4k 4,5 20 11,43 cm
5k 5,5 21 12,192 cm
5.5k 6 22 12,7 cm
6k 6,5 23 13,208 cm
6.5k 7 23 1/2 13,462 cm
7k 7,5 24 13,97 cm
7.5k 8 25 14,478 cm
8k 8,5 25 1/2 14,732 cm
8.5k 9 26 15,24 cm
9k 9,5 26 1/2 15,494 cm
9.5k 10 27 16,002 cm
Salomon +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 4 36 22 cm
4 4,5 36 2/3 22,5 cm
4,5 5 37 1/3 23 cm
5 5,5 38 23,5 cm
5,5 6 38 2/3 24 cm
6 6,5 39 1/3 24,5 cm
6,5 7 40 25 cm
7 7,5 40 2/3 25,5 cm
7,5 8 41 1/3 26 cm
8 8,5 42 26,5 cm
8,5 9 42 2/3 27 cm
9 9,5 43 1/3 27,5 cm
9,5 10 44 28 cm
10 10,5 44 2/3 28,5 cm
10,5 11 45 1/3 29 cm
11 11,5 46 29,5 cm
11,5 12 46 2/3 30 cm
12 12,5 47 1/3 30,5 cm
12,5 13 48 31 cm
13 13,5 48 2/3 31,5 cm
13,5 14 49 1/3 32 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 5 36 22 cm
4 5,5 36 2/3 22,5 cm
4,5 6 37 1/3 23 cm
5 6,5 38 23,5 cm
5,5 7 38 2/3 24 cm
6 7,5 39 1/3 24,5 cm
6,5 8 40 25 cm
7 8,5 40 2/3 25,5 cm
7,5 9 41 1/3 26 cm
8 9,5 42 26,5 cm
8,5 10 42 2/3 27 cm
9 10,5 43 1/3 27,5 cm
9,5 11 44 28 cm
10 11,5 44 2/3 28,5 cm
10,5 12 45 1/3 29 cm
11 12,5 46 29,5 cm
11,5 13 46 2/3 30 cm
12 13,5 47 1/3 30,5 cm
12,5 14 48 31 cm
13 14,5 48 2/3 31,5 cm
13,5 15 49 1/3 32 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
12.5K 13 31 17,5 cm
13.5K 1 32 18 cm
1 1,5 33 19 cm
2 2 34 20 cm
2,5 3 35 21 cm
3,5 4 36 22 cm
4 5 37 22,5 cm
5 6 38 23,5 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
8.5K 9K 26 -
9.5K 10 27 14 cm
10K 10,5 28 -
10.5K 11 29 15 cm
11.5K 12 30 17 cm
Saucony +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
2 3 35 -
2,5 3,5 35 1/2 -
3 4 36 -
3,5 4,5 37 22,5 cm
4 5 37 1/2 23 cm
4,5 5,5 38 23,5 cm
5 6 38 1/2 24 cm
5,5 6,5 39 24,5 cm
6 7 40 25 cm
6,5 7,5 40 1/2 25,5 cm
7 8 41 26 cm
7,5 8,5 42 26,5 cm
8 9 42 1/2 27 cm
8,5 9,5 43 27,5 cm
9 10 44 28 cm
9,5 10,5 44 1/2 28,5 cm
10 11 45 29 cm
10,5 11,5 46 29,5 cm
11 12 46 1/2 30 cm
11,5 12,5 47 30,5 cm
12 13 48 31 cm
13 14 49 -
14 15 50 -
15 16 51 1/2 -

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
2 4 34 1/2 -
2 4,5 35 -
3 5 35 1/2 21,5 cm
3,5 5,5 36 22 cm
4 6 37 22,5 cm
4,5 6,5 37 1/2 23 cm
5 7 38 23,5 cm
5,5 7,5 38 1/2 24 cm
6 8 39 24,5 cm
6,5 8,5 40 25 cm
7 9 40 1/2 25,5 cm
7,5 9,5 41 26 cm
8 10 42 26,5 cm
8,5 10,5 42 1/2 27 cm
9 11 43 27,5 cm
9,5 11,5 44 -
10 12 44 1/2 -
11 13 46 -

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
12 12,5 30 1/2 -
12,5 13 31 -
13 13,5 32 -
13,5 1 32 1/2 -
1 1,5 33 -
1,5 2 33 1/2 -
2 2,5 34 1/2 -
2,5 3 35 -
3 3,5 35 1/2 -
3,5 4 36 -
4 4,5 37 -
4,5 5 37 1/2 -
5 5,5 38 -
5,5 6 38 1/2 -
6 6,5 39 1/2 -
6,5 7 40 -

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
15 - - -
16,5 1 - -
17,5 2 1 1/2 -
18 2,5 2 -
18,5 3 2 1/2 -
19 3,5 3 -
19,5 4 3 1/2 -
20,5 4,5 4 -
21 5 4 1/2 -
21,5 5,5 5 -
22 6 5 1/2 -
23 6,5 6 -
23,5 7 6 1/2 -
24 7,5 7 -
25 8 7 1/2 -
25,5 8,5 8 -
26 9 8 1/2 -
26,5 9,5 9 -
27,5 10 9 1/2 -
28 10,5 10 -
28,5 11 10 1/2 -
29 11,5 11 -
30 12 11 1/2 -
Timberland +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
7,5 8 41 1/2 26 cm
8 8,5 42 26,5 cm
8,5 9 43 27 cm
9 9,5 43 1/2 27,5 cm
9,5 10 44 28 cm
10 10,5 44 1/2 28,5 cm
10,5 11 45 29 cm
11 11,5 45 1/2 29,5 cm
11,5 12 46 30 cm
12,5 13 47 1/2 31 cm
13,5 14 49 32 cm
14,5 15 50 33 cm
5,5 6 39 24 cm
6 6,5 39 1/2 24,5 cm
6,5 7 40 25 cm
7 7,5 41 25,5 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3 5 35 1/2 22 cm
3,5 5,5 36 22,5 cm
4 6 37 23 cm
4,5 6,5 37 1/2 23,5 cm
5 7 38 24 cm
5,5 7,5 38 1/2 24,5 cm
6 8 39 25 cm
6,5 8,5 39 1/2 25,5 cm
7 9 40 26 cm
7,5 9,5 41 26,5 cm
8 10 41 1/2 27 cm
9 11 42 28 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
12 12,5 30 1/2 -
12,5 13 31 -
13 13,5 32 -
13,5 1 32 1/2 -
1 1,5 33 -
1,5 2 34 -
2 2,5 34 1/2 -
2,5 3 35 -
3 3,5 35 1/2 -
3,5 4 36 -
4 4,5 37 -
4,5 5 37 1/2 -
5 5,5 38 -
5,5 6 39 -
6 6,5 39 1/2 -
6,5 7 40 -
7 7,5 41 -

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
- - 15 -
0,5 1 16 -
1,5 2 17 -
2 2,5 18 -
2,5 3 18 1/2 -
3 3,5 19 -
3,5 4 20 -
4 4,5 20 1/2 -
4,5 5 21 -
5 5,5 22 -
5,5 6 22 1/2 -
6 6,5 23 -
6,5 7 23 1/2 -
7 7,5 24 -
7,5 8 25 -
8 8,5 25 1/2 -
8,5 9 26 -
9 9,5 26 1/2 -
9,5 10 27 -
10 10,5 28 -
10,5 11 28 1/2 -
11 11,5 29 -
11,5 12 30 -
Under Armour +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
6 7 40 25 cm
6,5 7,5 40 1/2 25,5 cm
7 8 41 26 cm
7,5 8,5 42 26,5 cm
8 9 42 1/2 27 cm
8,5 9,5 43 27,5 cm
9 10 44 28 cm
9,5 10,5 44 1/2 28,5 cm
10 11 45 29 cm
10,5 11,5 45 1/2 29,5 cm
11 12 46 30 cm
11,5 12,5 47 30,5 cm
12 13 47 1/2 31 cm
12,5 13,5 48 31,5 cm
13 14 48 1/2 32 cm
13,5 14,5 49 32,5 cm
14 15 49 1/2 33 cm
14,5 15,5 50 33,5 cm
15 16 50 1/2 34 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
3 5,5 36 22,5 cm
3,5 6 36 1/2 23 cm
4 6,5 37 1/2 23,5 cm
4,5 7 38 24 cm
5 7,5 38 1/2 24,5 cm
5,5 8 39 25 cm
6 8,5 40 25,5 cm
6,5 9 40 1/2 26 cm
7 9,5 41 26,5 cm
7,5 10 42 27 cm
8 10,5 42 1/2 27,5 cm
8,5 11 43 28 cm
9 11,5 44 28,5 cm
9,5 12 44 1/2 29 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
13,5 1 32 20 cm
1 1,5 33 20,5 cm
1,5 2 33 1/2 21 cm
2 2,5 34 21,5 cm
2,5 3 35 22 cm
3 3,5 35 1/2 22,5 cm
3,5 4 36 23 cm
4 4,5 36 1/2 23,5 cm
4,5 5 37 1/2 24 cm
5 5,5 38 24,5 cm
5,5 6 38 1/2 25 cm
6 6,5 39 25,5 cm
6 7 40 26 cm

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
1,5 2K 17 1/2 8 cm
2,5 3K 18 1/2 9 cm
3,5 4K 19 1/2 10 cm
4,5 5K 21 11 cm
5,5 6K 22 12 cm
6,5 7K 23 1/2 13 cm
7,5 8K 25 14 cm
8,5 9K 26 15 cm
9,5 10K 27 16 cm
10 10.5K 27 1/2 16,5 cm
10,5 11K 28 17 cm
11 11.5K 29 17,5 cm
11,5 12K 29 1/2 18 cm
12 12.5K 30 18,5 cm
12,5 13K 31 19 cm
Vans +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
2,5 3,5 34 1/2 21,5 cm
3 4 35 22 cm
3,5 4,5 36 22,5 cm
4 5 36 1/2 23 cm
4,5 5,5 37 23,5 cm
5 6 38 24 cm
5,5 6,5 38 1/2 24,5 cm
6 7 39 25 cm
6,5 7,5 40 25,5 cm
7 8 40 1/2 26 cm
7,5 8,5 41 26,5 cm
8 9 42 27 cm
8,5 9,5 42 1/2 27,5 cm
9 10 43 28 cm
9,5 10,5 44 28,5 cm
10 11 44 1/2 29 cm
10,5 11,5 45 29,5 cm
11 12 46 30 cm
12 13 47 31 cm
13 14 48 32 cm
14 15 49 33 cm
15 16 50 34 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
2,5 3,5 34 1/2 21,5 cm
3 4 35 22 cm
3,5 4,5 36 22,5 cm
4 5 36 1/2 23 cm
4,5 5,5 37 23,5 cm
5 6 38 24 cm
5,5 6,5 38 1/2 24,5 cm
6 7 39 25 cm
6,5 7,5 40 25,5 cm
7 8 40 1/2 26 cm
7,5 8,5 41 26,5 cm
8 9 42 27 cm
8,5 9,5 42 1/2 27,5 cm
9 10 43 28 cm
9,5 10,5 44 28,5 cm
10 11 44 1/2 29 cm
10,5 11,5 45 29,5 cm
11 12 46 30 cm
12 13 47 31 cm
13 14 48 32 cm
14 15 49 33 cm
15 16 50 34 cm

Kamasz

UK méret US méret EU méret Talphossz
10 10,5 27 -
10,5 11 27 1/2 -
11 11,5 28 -
11,5 12 29 -
12 12,5 30 -
12,5 13 30 1/2 -
13 13,5 31 -
13,5 1 31 1/2 -
1 1,5 32 -
1,5 2 32 1/2 -
2 2,5 33 -
2,5 3 34 -
3 4 35 -
3,5 4,5 36 -
4 5 36 1/2 -
4,5 5,5 37 -
5 6 37 1/2 -

Kisgyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
3,5 4 19 -
4 4,5 20 -
4,5 5 21 -
5 5,5 21 1/2 -
5,5 6 22 -
6 6,5 22 1/2 -
6,5 7 23 1/2 -
7 7,5 24 -
7,5 8 24 1/2 -
8 8,5 25 -
8,5 9 25 1/2 -
9 9,5 26 -
9,5 10 26 1/2 -
Wilson +

Férfi

UK méret US méret EU méret Talphossz
5,5 6 39 25 cm
6 6,5 39,6 25,5 cm
6,5 7 40,3 26 cm
7 7,5 41 26,5 cm
7,5 8 41,3 27 cm
8 8,5 42 27,5 cm
8,5 9 42,6 28 cm
9 9,5 43,3 28,5 cm
9,5 10 44 29 cm
10 10,5 44,6 29,5 cm
10,5 11 45,3 30 cm
11 11,5 46 30,5 cm
11,5 12 46,6 31 cm
12 12,5 47,3 31,5 cm
12,5 13 48 32 cm
13 14 49,3 32,5 cm
14,5 15 50,6 33 cm

Női

UK méret US méret EU méret Talphossz
2,5 4,5 35 21,5 cm
3 5 35,6 22 cm
3,5 5,5 36,3 22,5 cm
4 6 37 23 cm
4,5 6,5 37,6 23,5 cm
5 7 38,3 24 cm
5,5 7,5 39 24,5 cm
6 8 39,6 25 cm
6,5 8,5 40,3 25,5 cm
7 9 41 26 cm
7,5 9,5 41,3 26,5 cm
8 10 42 27 cm
8,5 10,5 42,6 27,5 cm
9 11 43,3 28 cm
10 12 44,6 28,5 cm

Gyerek

UK méret US méret EU méret Talphossz
3 3,5 36 -
3,5 4 36 1/2 -
4 4,5 37 -
4,5 5 37,7 -
5 5,5 38,3 -
5,5 6 39 -
6 6,5 39,7 -
10,5 11 28,7 -
11,5 12 30 -
12,5 13 31,3 -
13,5 1 32,7 -
1 1,5 33,3 -
1,5 2 34 -
2 2,5 34,7 -
2,5 3 35,3 -
Feliratkozás hírlevélre